Winter Dawn home page Winter Dawn biography Winter Dawn members Winter Dawn media, discography and lyrics Winter Dawn tour dates Contact Winter Dawn Winter Dawn merchandise

Current members

Anders Simon Adde Christopher Johan Robin

Former members

Henric Johansson (Bass) - 2008-2012
Hilda Geber (Vocals) - 2008-2010
Kalle Ytterberg (Bass) - 2007
Johan Olausson (Vocals) - 2007

Facebook Youtube